0GT4 Adrenal Glands, Bilateral >
0GT40 Open >
0GT40Z No Device >
0GT40ZZ Resection of Bilateral Adrenal Glands, Open Approach
0GT44 Percutaneous Endoscopic >
0GT44Z No Device >
0GT44ZZ Resection of Bilateral Adrenal Glands, Percutaneous Endoscopic Approach