Pediculosis and phthiriasis B85-

Codes
 • B85 Pediculosis and phthiriasis
  • B85.0 Pediculosis due to Pediculus humanus capitis
  • B85.1 Pediculosis due to Pediculus humanus corporis
  • B85.2 Pediculosis, unspecified
  • B85.3 Phthiriasis
  • B85.4 Mixed pediculosis and phthiriasis