Index Terms Starting With 'R' (Radiculomyelitis)

 • Radiculomyelitis - see also Encephalitis

  • toxic, due to
   • Clostridium tetani A35
    ICD-10-CM Diagnosis Code A35

    Other tetanus

     2016 2017 2018 2019 2020 Billable/Specific Code
    Applicable To
    • Tetanus NOS
    Type 1 Excludes
    • obstetrical tetanus (A34)
    • tetanus neonatorum (A33)
   • Corynebacterium diphtheriae A36.82
    ICD-10-CM Diagnosis Code A36.82

    Diphtheritic radiculomyelitis

     2016 2017 2018 2019 2020 Billable/Specific Code