Carina

 • 0B52 Carina
  • 0B520 Open
   • 0B520Z No Device
    • 0B520ZZ Destruction of Carina, Open Approach
  • 0B523 Percutaneous
   • 0B523Z No Device
    • 0B523ZZ Destruction of Carina, Percutaneous Approach
  • 0B524 Percutaneous Endoscopic
   • 0B524Z No Device
    • 0B524ZZ Destruction of Carina, Percutaneous Endoscopic Approach
  • 0B527 Via Natural or Artificial Opening
   • 0B527Z No Device
    • 0B527ZZ Destruction of Carina, Via Natural or Artificial Opening
  • 0B528 Via Natural or Artificial Opening Endoscopic
   • 0B528Z No Device
    • 0B528ZZ Destruction of Carina, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic