Main Bronchus, Right

 • 0B53 Main Bronchus, Right
  • 0B530 Open
   • 0B530Z No Device
    • 0B530ZZ Destruction of Right Main Bronchus, Open Approach
  • 0B533 Percutaneous
   • 0B533Z No Device
    • 0B533ZZ Destruction of Right Main Bronchus, Percutaneous Approach
  • 0B534 Percutaneous Endoscopic
   • 0B534Z No Device
    • 0B534ZZ Destruction of Right Main Bronchus, Percutaneous Endoscopic Approach
  • 0B537 Via Natural or Artificial Opening
   • 0B537Z No Device
    • 0B537ZZ Destruction of Right Main Bronchus, Via Natural or Artificial Opening
  • 0B538 Via Natural or Artificial Opening Endoscopic
   • 0B538Z No Device
    • 0B538ZZ Destruction of Right Main Bronchus, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic