2019 ICD-10-PCS Procedure Code 0U154Z6

Bypass Right Fallopian Tube to Left Fallopian Tube, Percutaneous Endoscopic Approach

Code History

Convert 0U154Z6 to ICD-9-CM