2019 ICD-10-PCS Procedure Code 0U164Z5

Bypass Left Fallopian Tube to Right Fallopian Tube, Percutaneous Endoscopic Approach

Code History

Convert 0U164Z5 to ICD-9-CM